Algemene voorwaarden van Michael Liesenberg Gartengestaltung GmbH, geldig vanaf 1 januari 2005

I. Betaling

1. Diensten van Michael Liesenberg Gartengestaltung GmbH worden over het algemeen gefactureerd volgens de momenteel geldende prijslijst, evenals reiskosten en onkosten. Afwijkende afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Prijzen zijn exclusief wettelijke BTW.
3. Alle factuurbedragen zijn onmiddellijk en zonder korting opeisbaar.

II.Aansprakelijkheid

1. Uitgesloten van aansprakelijkheid door Michael Liesenberg Gartengestaltung GmbH zijn in het bijzonder claims van de klant wegens nalatigheid bij het sluiten van het contract, positieve contractbreuk of niet-contractuele aansprakelijkheid, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid gedrag van [{[101]}. ] zijn toe te schrijven.
2. De klant is in principe verantwoordelijk voor het maken van een back-up van alle gegevens. Verlies of beschadiging van gegevens wordt niet beschouwd als materiële schade.
3. De aansprakelijkheid van Michael Liesenberg Gartengestaltung GmbH voor schade veroorzaakt door gegevensverlies of diensten die niet binnen het bereik van de “andere servicecontracten” vallen, is principieel uitgesloten.

III. Gemengd

De klant gaat ermee akkoord dat Michael Liesenberg Gartengestaltung GmbH persoonsgegevens opslaat en verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

IV Scheidbaarheidsclausule

Mochten afzonderlijke bepalingen van het contract, inclusief dit reglement, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of mocht het contract een maas in de wet bevatten, dan blijft de effectiviteit van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangetast. De respectieve wettelijke voorschriften komen in de plaats van de ineffectieve of ontbrekende bepalingen.